O firmie Sprzedaż części Kontakt Rodo
 

 

Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2019


Polityka prywatności

 Dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług i serwisu było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne.
W niniejszej Polityce prywatności, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne. tj. w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Wobec kogo niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy osób, których dane przetwarza Alcan Truck w związku
z prowadzoną działalnością jaką jest dystrybucja części zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych oraz operatorem Serwisu alcan-truck.pl jest Zbigniew Moroz prowadzący działalność gospodarczą pod nawą "ALCAN - TRUCK" HANDEL, TRANSPORT, SPEDYCJA Zbigniew Moroz z siedzibą w Oławie 55-200 przy ul. Nowy Otok 5.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej?

Współpraca z nami może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. 

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane podstawowe takie jak imię i nazwisko, w celu identyfikacji,

 • dane kontaktowe, w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie,

 • dane adresowe, w celu wysłania zamówienia,

 • dane o numerach identyfikacyjnych, w celu ścisłej identyfikacji.


Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. 

 

 • Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Twoje dane osobowe, podane przy składaniu zamówienia, przetwarzane są w celach sprzedaży
i dostawy produktów oferowanych przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

 

 • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas.

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy/zlecenia pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Komu udostępniamy dane osobowe?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;

 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, będą to np. podmiot świadczący usługi w zakresie IT, biuro rachunkowe;

 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, kancelarie prawne, firmy kurierskie;

 • organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe.

Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Informujemy, że Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy stosujemy zabieg profilowania?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie profilowania, tj. nie są względem Ciebie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.

Będziemy przechowywać informacje, które nam udostępniasz, tak długo, jak to jest konieczne do osiągnięcia celu, dla którego nam je przekazałeś, lub w zakresie niezbędnym do ochrony przez Alcan Truck praw lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Dokładamy starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz
z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

mailowo: alcantruck@op.pl

korespondencyjnie: Alcan Truck Zbigniew Moroz, ul. Nowy Otok 5, 55-200 Oława.

 

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 2. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;

 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;

 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.


Pliki cookies

Nasza strona internetowa nie wykorzystuje plików cookies. 

Postanowienia końcowe

Strona alcan-truck.pl jak i jej zawartość, w postaci tekstów, grafiki, jak i animacji, są chronione prawami autorskimi.

Dystrybucja i rozpowszechnianie zawartych na stronie materiałów w całości w jakiejkolwiek formie jest zabroniona.

Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści strony alcan-truck.pl.

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie alcan-truck.pl w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

 

tel. 502 525 434

e-mail: alcantruck@op.pl

Copyright: ALCAN-TRUCK    Design: TROUT         Polityka prywatności